A pályázati képzések specialistája

Adatvédelem

A Tudomány Nyelviskola (továbbiakban: adatkezelő) az általa kezelt adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakat betartva kezeli.

1., Adatkezelő a regisztráció során az alábbi adatok megadását kéri

név
e-mail cím
telefonszám

  • Az adatkezelés megnevezése: Az internetes honlapon regisztrált Felhasználó (továbbiakban: érintett) önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján történő adatrögzítés.
  • Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása.

2., Az adatokat adatkezelő az alábbi célokra használja fel

  • hírlevél küldése
  • saját szolgáltatások, termékek népszerűsítése
  • évente pár alkalommal a regisztráló érdeklődésére feltehetően számot tartó események, szolgáltatások, termékek népszerűsítése

Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

3., Adattovábbítás

Adatkezelő tájékoztatja érintettet és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról adatkezelő nyilvántartást vezet, mely alapján az adatkezelő az érintett kérelmére köteles tájékoztatást nyújtani.

4. Adatkezelő a honlap látogatása során adatkezelő az alábbi adatokat regisztrálja

- látogató IP-címe
- látogatás kezdete (oldalanként)
- látogatás vége (oldalanként)
Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót vonja be egyes technikai részfeladatok elvégzésébe:
- online marketing szoftver üzemeltetése: MiniCRM Bt. 1041 Budapest, Závodszky Zoltán u. 23.
A regisztrációkor megadott adatok módosítása személyesen vagy az info@tudomanynyelviskola.hu  e-mail címre küldött levélen keresztül lehetséges.

5., Az adatkezelés időtartama

Érintett által a regisztráció során kötelezően vagy önkéntesen megadott adatokat adatkezelő addig jogosult kezelni, amíg az által biztosított leiratkozási lehetőséggel az érintett nem él, de legfeljebb 10 évig.

6., Aatok törlése

Érintett saját adataira vonatkozó törlési igényét a levelek alján található leiratkozó linkre kattintással jelezheti. A törlési igény beérkezését követően a regisztráció megszüntetéséről adatkezelő automatikus megerősítő e-mailt küld. Ilyenkor az e-mail cím törlődik az aktív ügyféllistából.

Adatkezelő az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettsége teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:

- regisztrációkor megadott e-mail cím
- regisztráció időpontja
- regisztrációhoz használt IP-cím
- regisztráció megszüntetésének időpontja
- regisztráció megszüntetéséhez használt IP-cím

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Érintett a módosítás hatálybalépését követően elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

7., Érintett hozzájárulása

Érintett a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti. A felhasználási feltételek elfogadása nélkül a honlapon senki sem regisztrálhat.

Hozzájárulás tartalma:
„Az Adatkezelési szabályzatot átolvastam, megfelelően tájékoztattak az adataim kezelésével kapcsolatban és a tudomanynyelviskola.hu honlapra történő regisztrációm során megadott adataimat adatkezelő (Tudomány Nyelviskola) az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.

8. Érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az előző bekezdés szerinti adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az előző bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

9. Érintett jogorvoslati lehetőségei

(1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

10. Bírósági jogérvényesítés

(1) Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A az előző pont (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

(6) Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő 15 napon belül nem fordul bírósághoz.

(7) A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

11. Kártérítés és sérelemdíj

(1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

(2) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

(3) Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

(4) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.